اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (1) | مصاحبه شغلی

求职面试

Qiúzhí miànshì
مصاحبه شغلی

请问怎么称呼你?

?Qǐngwèn zěnme chēnghu nǐ

ببخشید، شما را چطور باید خطاب کنم؟ (نام خانوادگی شما چیست؟)

我姓 Heidari。

。Wǒ xìng Heidari

نام خانوادگی من حیدری است.

我在这个职位上工作过五年。

Wǒ zài zhège zhíwèi shàng gōngzuòguò wǔ nián.
من پنج سال در این سمت کار کردم.
(در این سمت 5 سال تجربه دارم.)

本科学历

Běnkē xuélì
مدرک لیسانس (مدرک کارشناسی)

读管理学专业

Dú guǎnlǐ xué zhuānyè
رشته مدیریت می خوانم (خواندم)

获得学士学位

Huòdé xuéshì xuéwèi
مدرک کارشناسی گرفتم (یعنی: فارغ التحصیل دوره کارشناسی هستم.)

我没有什么特别的要求。

Wǒ méiyǒu shé me tèbié de yāoqiú.
من هیچ درخواست خاصی ندارم.

公司会给员工上保险吗?

Gōngsī huì gěi yuángōng shàng bǎoxiǎn ma?
آیا این شرکت کارمندان خود را بیمه می کند؟

我随时可以来上班。

Wǒ suíshí kěyǐ lái shàngbān.
من کار را در هر زمانی می توانم شروع کنم.
(زمانی که شخص در مصاحبه شغلی پذیرفته شده، این جمله را در آخر مصاحبه به مصاحبه کننده می گوید که هر وقت شما بگویید می توانم کارم را در این شرکت یا سازمان شروع کنم.)

我不会让您失望的。

Wǒ bù huì ràng nín shīwàng de.
نا امیدتان نمیکنم. (شخصی که در مصاحبه قبول شده برای دادن اطمینان به مصاحبه کننده این جمله را می گوید که یعنی با تمام تلاش در شرکت یا سازمان شما کار می کنم.)
error: