اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (15) | گفت و گو درباره فرهنگ سازمانی (کاری)

کسانی که به عنوان کارمند و یا مترجم در شرکت ها چینی مشغول به کار شده اند به وضوح به برخی از عادت های شغلی و رفتاری آنها آشنا شده اند و تا حدودی با فر هنگ سازمانی و کاری آنها آشنایی دارند.

برای مثال یکی از عادت ها و رفتارهای چینی ها که در جهان هم مشخص و معروف است بحث سخت کوشی چینی ها است.

در این مقاله سعی شده است که اصطلاحات مربوط به این موضوع آورده شود که نه تنها برای کارکنانی که با چینی ها کار می کنند مهم و کاربردی است، بلکه برای مترجمین نیز کاربردی و مفید فایده است.

谈论企业文化

Tánlùn qǐyè wénhuà

گفت و گو درباره فرهنگ (سازمانی) کاری

我也有同感.

Wǒ yěyǒu tónggǎn.

من هم همین احساس را دارم.

我觉得现在公司的气氛就很好.

Wǒ juédé xiànzài gōngsī de qìfēn jiù hěn hǎo.

فکر می کنم اکنون فضای (جو) شرکت بسیار خوب است.

努力做事.

Nǔlì zuòshì.

سخت کوشانه کارها را انجام بده.

透明度高

Tòumíngdù gāo

همه چیز شفاف است. (همه کارها به صورت شفاف است.)

提升公司的价值观行为准则.

Tíshēng gōngsī de jiàzhíguān hé xíngwéi zhǔnzé.

نظام ارزشی (ارزش های فکری) و استاندارهای رفتاری (آیین نامه – اصول اخلاقی) شرکت را ترویج کنید. (بهبود ببخشید)

提升

Tíshēng

  1. ترویج دادن
  2. بهبود دادن دادن (موقعیت و یا توانایی)

价值观

jiàzhíguān

  1. سیستم ارزشی
  2. نظام ارزشی
  3. ارزش های فکری

行为准则

xíngwéi zhǔnzé

آیین نامه

نکته: ترجمه انگلیسی “آیین نامه” عبارت است از:

code of conduct

standard of conduct

重视人才的发展策略.

Zhòngshì réncái de fǎ zhǎn cèlüè.

به استراتژی توسعه شغلی کارمندان توجه کنید.

我建议应当听取广大员工的意见。

Wǒ jiànyì yīngdāng tīngqǔ guǎngdà yuángōng de yìjiàn.

من پیشنهاد می کنم که باید به نظرات کارمندان گوش کنیم.

听取

Tīngqǔ

توجه کردن به (گزارش، پیشنهاد، توصیه و …)

营造更好的企业文化.

Yíngzào gèng hǎo de qǐyè wénhuà.

فرهنگ سازمانی (کاری) بهتری ایجاد کنید.

error: