اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (4) | واگذاری شغل

اصطلاحات زیر برای زمانی است که می خواهید به عنوان مسئولی از مسئولینی شرکت یا سازمان مشغول به کار شوید و فردی که مسئول تحویل دادن و واگذاری شغل به شماست می آید تا شغل را به شما محول کند. اصطلاحات زیر برای مکالمه در چنین شرایطی بسیار کاربردی هستند.

他约我这个时间来见他。

Tā yuē wǒ zhège shíjiān lái jiàn tā.

او با من قرار گذاشت که در این زمان بیام و ببینمش.

我和他几年前认识的,关系一直很好。

Wǒ hé tā jǐ nián qián rènshí de, guānxì yīzhí hěn hǎo.

من چند سال پیش با او آشنا شدم، رابطمون همیشه خیلی خوب بوده.

你的专业很对口。

Nǐ de zhuānyè hěn duìkǒu.

رشته (تخصص) شما بسیار مناسب این کار هست.

我被一家电器公司任命为华北区的主管。

Wǒ bèi yījiā diànqì gōngsī rènmìng wèi huáběi qū de zhǔguǎn.

من توسط یک شرکت برق (الکتریکی) به عنوان سرپرست (ناظر، سوپروایزر، مدیر، سرکارگر) منطقه شمال چین منصوب شدم.

我对那家公司的发展前景丧失信心。

Wǒ duì nà jiā gōngsī de fǎ zhǎn qiánjǐng sàngshī xìnxīn.

من در مورد چشم انداز توسعه آن شرکت، اعتمادم را از دست داده ام.

你说得很有道理。

Nǐ shuō dé hěn yǒu dàolǐ.

حرف شما خیلی منطقی است.

我经常听刘明说贵公司的事情。

Wǒ jīngcháng tīng liú míngshuō guì gōngsī de shìqíng.

من اغلب می شنوم که لیو مینگ درباره شرکت شما صحبت می کند.

我相信他推荐的人一定不错。

Wǒ xiāngxìn tā tuījiàn de rén yīdìng bùcuò.
من معتقدم شخصی را که او توصیه می کند قطعا خوب است.

这件事就这么定了。

Zhè jiàn shì jiù zhème dìngle.
  1. این مسئله (کار) درست، به این شکل قطعی شده است.
  2. کار را اینطور (به این شکل) با هم بستیم.

(این اصطلاح زمانی به کار می رود که همه کارها بین دو طرف انجام شده است و به طور قطع دو طرف تصمیم به انجام کار گرفته اند.)

你尽快来上班吧。

Nǐ jǐnkuài lái shàngbān ba.
هر چه زودتر بیا و کارت را شروع کن.
error: