اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (5) | برگزاری جلسات دوره ای

یکی از ارکان بسیار مهم در شرکت ها و سازمان ها برگزاری جلسات دوره ای است. این موضوع برای همه سازمان ها بسیار بسیار با اهمیت است. چراکه تصمیم گیری های آینده کاری حداقل تا چند روز و یا بعضا تا چند هفته و ماه در این جلسات صورت می گیرد. بنابراین قسمت جدایی ناپذیر و بسیار مهم هر شرکت و سازمان است.

زبان آموزان و مترجمین حتما باید به این قسمت خیلی خیلی توجه کنند و خود را مجهز به دانش کافی و وافی کنند و کلمات و اصطلاحات مهم مخصوص برگزاری جلسات را یاد بگیرند.

بعضا دیده شده است که ترجمه های ناقص و در برخی موارد غلط خسارت هایی را به هر دو طرف وارد کرده است که باعث ناراحتی و ضرر و زیان طرف ایرانی و چینی شده است. به هر صورت هرچه از اهمیت این قسمت بگوییم کم گفته ایم. در این قسمت سعی شده برخی از عبارات پرکاربرد بیان شود.

人到齐了。

Rén dào qíle.
 1. همه اینجا هستند.
 2. همه (در جلسه) حاضر هستند.
 3. همه آمده اند.

现在可以开始开会了。

Xiànzài kěyǐ kāishǐ kāihuìle.
حالا می توانیم جلسه را شروع کنیم.

大家轮流发言。

Dàjiā lúnliú fāyán.
همه به نوبت صحبت می کنند.

由你开始吧。

Yóu nǐ kāishǐ ba.
 1. بیایید با شما شروع کنیم.
 2. از شما شروع می کنیم.

对。。。你怎么看?

Duì… Nǐ zěnme kàn?

در مورد …. نظرتون چیه؟

今天时间有限。

Jīntiān shíjiān yǒuxiàn.
 1. امروز زمان محدود است.
 2. امروز وقت ضیق است.
 3. امرو وقت کافی نداریم (که درباره این موضوع صحبت کنیم.)

今后我们再具体讨论。

Jīnhòu wǒmen zài jùtǐ tǎolùn.

در آینده مجدد به طور مفصل (در مورد آن) بحث خواهیم کرد.

这个任务就交给你了。

Zhège rènwù jiù jiāo gěi nǐle.
 1. این وظیفه به عهده شما است.
 2. این وظیفه به شما محول می شود.

大家还有别的问题吗?

Dàjiā hái yǒu bié de wèntí ma?
 1. آیا هیچ سوال دیگری دارید؟
 2. آیا مطلب دیگری هست؟

散会。

Sànhuì.
 1. ختم جلسه (را اعلام می کنیم).
 2. جلسه تمام شد.
 3. پایان جلسه

نکته: وقتی جلسه تمام می شود، مسئول جلسه این عبارت را می گوید که یعنی جلسه در همینجا تمام شده است.

借这个机会大肆宣传。

Jiè zhège jīhuì dàsì xuānchuán.
از این فرصت برای تبلیغات استفاده کنید.
error: