اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (6) | انجام دادن ماموریت (کار)

زمانی که به عنوان مترجم در یک شرکت چینی استخدام شده و یا در یک سازمان مشغول به کار شدید واضح است که مسئولیت هایی بر عهده شماست و یا اینکه باید مسئولیت های طرفین را به یکدیگر توضیح دهید و ترجمه کنید. اصطلاحات زیر بسیار کاربردی بوده و می تواند در ترجمه به شما خیلی خیلی کمک کنند.

完成任务。

Wánchéng rènwù.
  1. انجام دادن ماموریت
  2. انجام وظیفه کردن
  3. وظیفه محوله را انجام دادن

我这就来。

Wǒ zhè jiù lái.

من اینجا خواهم بود.

对你提出的一些建议我很感兴趣。

Duì nǐ tíchū de yīxiē jiànyì wǒ hěn gǎn xìngqù.

من به برخی از پیشنهاداتی که شما دادین خیلی علاقمندم.

想当面听听你的看法。

Xiǎng dāngmiàn tīng tīng nǐ de kànfǎ.

من رودرو (مستقیما) می خواهم نظر شما را بشنوم.

作调研。

Zuò diàoyán.

تحقیق کردن.

降低生产成本

Jiàngdī shēngchǎn chéngběn.

کاهش هزینه تولید

您过奖了。

Nín guòjiǎngle.

شما مرا شرمنده می کنین

(زمانی کسی از کسی تعریف می کند، کسی که مورد تعریف و تمجید قرار گرفته است این عبارت را به کار می برد – نوعی تعارف است.)

در واقع به این معناست که: “شما من را شرمنده می کنید بابت تعریف و تمجیدتان”

我对你的方案原则上持肯定态度。

Wǒ duì nǐ de fāng’àn yuánzé shàng chí kěndìng tàidù.

من اصولاً (اساساً) نسبت به پیشنهاد شما نگرش مثبتی دارم.

我一定认真完成任务

Wǒ yīdìng rènzhēn wánchéng rènwù.

من قطعا کار (ماموریت) را به طور جدی انجام می دهم.

(معنای دیگر ار می توان به اینگونه انجام داد که “”)

完成 یک فعل است و به معنای این است که “کاری را انجام بدهی و تمام کنی” در واقع به معنای “تمام کردن” است ولی تمام کردن یک “مسئولیت” و یا “وظیفه محوله”. در ترجمه همان به معنای “تمام کردن” ترجمه می کنیم.

بعد از  完成 می توان کلماتی مثل 任务 به کار برد. بنابراین جمله:

我一定认真完成任务

را میتوان به این صورت معنا کرد که معنای کامل تر و دقیق تری دارد.

“من قطعا این ماموریت را باجدیت پیگیری می کنم تا به سرانجام برسد.”

就这样。

Jiù zhèyàng.

همین.

error: