اصطلاحات تجاری و کاری در زبان چینی (8) | به صورت تلفنی قرار ملاقات گذاشتن

به جرئت میشود گفت یکی از مهمترین قسمت های هر کسب و کاری، قرار ملاقات های کاری است که به تبع آن جلسات شکل می گیرد و کارها پیش میروند.

امروز هم به علت اینکه شرکت ها و سازمان هایی چینی وارد ایران می شوند بنابراین این مسئله برای ما مترجمینی چینی خیلی خیلی مهم است.

یکی از این موارد گذاشتن قرارهای ملاقات تلفنی است. در این مقاله سعی شده است بهترین و پرکاربردترین اصطلاحات چینی آورده شود تا برای همه زبان آموزان چینی و به ویژه مترجمین چینی مفید باشد.

打电话约会。

Dǎ diànhuà yuēhuì.

(به صورت) تلفنی قرار ملاقات گذاشتن

请问你们谢总在吗?

Qǐngwèn nǐmen xiè zǒng zài ma?

ببخشید! رئیس شما آقای شیه حضور دارند؟

请问你是哪位?

Qǐngwèn nǐ shì nǎ wèi?

ببخشید، شما؟

نکته: این عبارت بسیار کاربردی است و در زمانی که کسی زنگ می زند و می خواهیم بپرسیم چه کسی زنگ زده است استفاده می شود.

请问你是哪位?

به عبارت دیگر این عبارت در پشت تلفن استفاده می شود.

您找也有什么事吗?

Nín zhǎo yěyǒu shé me shì ma?
  1. کارتون چیه؟
  2. امرتون رو بفرمایید؟
نکته: این عبارت هم پشت تلفن استفاده می شود. یعنی بعد از اینکه با استفاد از عبارت
请问你是哪位?

پرسیدیم شخصی که تلفن زده است چه کسی است، با عبارت

您找也有什么事吗?

می پرسیم که شخص کارش چیست و چه کاری با ما دارد.

我想和谢总约个时间见见面。

Wǒ xiǎng hé xiè zǒng yuē gè shíjiān jiàn jiànmiàn.

من می خواهم برای ملاقات با آقای شیه قرار ملاقات بگذارم.

请您稍等一会儿。

Qǐng nín shāo děng yīhuǐ’er.

لطفا چند لحظه صبر کنید.

你把电话转进来吧。

Nǐ bǎ diànhuà zhuǎn jìnlái ba.

شما را وصل می کنم.

نکته: عبارت 你把电话转进来吧 زمانی به کار می رود که برای مثال ما به منشی زنگ زده ایم و می خواهیم با مدیر و یا قسمت دیگری از سازمان یا شرکت صحبت کنیم. در این زمان منشی از این عبارت استفاده می کند که در واقع به این معناست که “تماس شما را به قسمت مورد نظر سازمان و یا شرکت وصل می کنم تا با آن قسمت صحبت کنید”.

忙得一塌糊涂。

Máng dé yītāhútú.

(خط تلفن) خیلی شلوغ است

吃顿便饭。

Chī dùn biànfàn.

یک وعده غذای سبک بخورید.

你看周四中午一块吃午饭怎么样?

Nǐ kàn zhōu sì zhōngwǔ yīkuài chī wǔfàn zěnme yàng?

پنجشنبه بعد از ظهر با هم ناهار بخوریم چطوره؟

不见不散。

Bùjiàn bú sàn.

پس اون موقع حتما می بینمت.

error: