اصطلاحات حقوقی و قضایی در زبان چینی | دادگاه

یکی از مسائل بسیار مهم در هر کسب و کاری مسائل حقوقی آن کسب و کار است. گاها اشتباه کوچکی در مسائل حقوقی عواقب بدی به دنبال دارد و باعث ضرر و زیان و از بین رفتن حقوق یک طرف و یا حتی طرفین می شود.

در حوزه ترجمه و مترجمی این مسئله بسیار مهم تر است چراکه بعضا یک اشتباه کوچک در ترجمه (علیرغم اینکه شخص مترجم بر موضوع حقوقی و قضایی تسلط دارد) اما عدم تسلط او بر اصطلاحات، عبارات و کلمات باز هم ممکن است خسارات بدی به یک طرف و یا طرفین وارد کند.

در این مقاله تعداد زیادی از واژگان و کلمات حوزه حقوقی و قضایی آورده شده است که تسلط بر آنها بسیار ضروری و مهم است و نیازمند این است که وقت زیادی صرف یادگیری آنها شود.

法官

fǎguān

قاضی

judge

证人

zhèngrén

شاهد

witness

庭警

tíngjǐng

پلیس دادگاه

court officer

律师

lǜshī

وکیل

lawyer

陪审团

péishěntuán

هیئت منصفه دادگاه

jury

陪审席

péishěnxí

جایگاه ویژه هیئت منصفه دادگاه

jury box

法庭

fǎtíng

دادگاه

courtroom

公诉

gōngsù

شاکی

prosecution

书记官

shūjìguān

منشی دادگاه

court official

律师事务所

lǜshīshìwùsuǒ

دفتر وکالت

lawyer’s office

法律咨询

Fǎlǜ zīxún
مشاوره حقوقی

legal advice

诉讼委托人

sùsòngwěituōrén

موکل

client

传讯

chuánxùn

1) احضار کردن
2) حکم حضور در دادگاه
3) احضارنامه
4) احضاریه

نکته: این اصطلاح به معنای احضار کردن “شاهد” به دادگاه است.

summons

陈辞

chéncí

1) بیانیه 2) اظهاریه

statement

逮捕令

dàibǔlìng

1) حکم (قانونی) 2) دستور (قانونی)

warrant

传票

chuánpiào

1) احضار کردن
2) حکم حضور در دادگاه
3) احضارنامه
4) احضاریه

writ

开庭日

kāitíngrì

1) تاریخ دادگاه
2) تاریخ دادرسی

court date

抗辩

kàngbiàn

1) پاسخ دعوی 2) اظهاریه

plea

诉讼案件

sùsòng ànjiàn

1) پرونده دعوی 2) پرونده قضایی

court case

控告

kònggào

متهم کردن

charge

被告人 / 被告

bèigào

متهم

defedant

速记员

sùjìyuán

تندنویس (کسی که با دستگاه تایپ به سرعت اظهارات را در دادگاه تایپ می کند)

stenographer

嫌疑犯

xiányífàn

1) مظنون 2) مشکوک

suspect

罪犯

zuìfàn

1) مجرم
2) جنایتکار
3) بزهکار
4) تبهکار

criminal

应诉方

yìngsùfāng

وکیل مدافع

defence

拼凑人像

pīncòurénxiàng

عکس مظنون

photofit

犯罪记录

fànzuìjìlù

سابقه کیفری

criminal record

狱警

yùjǐng

نگهبان زندان

prison guard

单人牢房

dānrénláofáng

سلول (زندان)

cell

监狱

jiānyù

زندان

prison

证据

zhèngjù

شواهد و مدارک

evidence

判决

pànjué

1) حکم دادگاه 2) حکم قاضی 3) حکم هیئت منصفه 4) رای دادگاه

verdict

无罪

wúzuì

بی گناه

innocent

有罪

yǒuzuì

گناهکار

guilty

无罪释放

wúzuìshìfàng

تبرئه شده

acquitted

判刑

pànxíng

1) محکوم کردن 2) حکم صادر کردن 3) مجازات تعیین کردن

sentence

保释金

bǎoshìjīn

1) وثیقه 2) ضمانت 3) به قید ضمانت (کفالت) آزاد کردن یا شدن

bail

上诉

shàngsù

فرجام خواهی کردن

appeal

假释

jiǎshì

1) آزاد کردن به قید التزام 2) آزادی به قید التزام

parole

我要见律师。

wǒ yào jiàn lǜshī.

من می خواهم با یک وکیل ملاقات کنم.

I want to see a lawyer.

法院在哪儿?

fǎyuàn zàinǎ’er?

دادگاه کجاست؟

Where is the courthouse?

我可以保释吗?

wǒ kěyǐ bǎoshì ma?

آیا می توانم وثیقه بگذارم؟

Can I post bail?

error: