اصطلاحات نظامی در زبان چینی

ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران

伊朗伊斯兰共和国武装部队总参谋部

Yīlǎng yīsīlán gònghéguó wǔzhuāng bùduì zǒng cānmóu bù

نيروهای نظامی جمهوری اسلامی ايران

伊朗伊斯兰共和国的军事力量

yīlǎng yīsīlán gònghéguó de jūnshì lìliàng

ارتش جمهوری اسلامی ايران

伊朗伊斯兰共和国军队

yīlǎng yīsīlán gònghéguó jūnduì

نيروی دريايی جمهوری اسلامی ايران

伊朗伊斯兰共和国海军

yīlǎng yīsīlán gònghéguó hǎijūn

نيروی هوايی جمهوری اسلامی ايران

伊朗伊斯兰共和国空军

yīlǎng yīsīlán gònghéguó kōngjūn

پدافند هوایی جمهوری اسلامی ایران

伊朗伊斯兰共和国防空军

Yīlǎng yīsīlán gònghéguó fáng kōngjūn
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

伊斯兰革命卫队

yīsīlán gémìng wèiduì
بسيجی

巴斯基(动员)

bā sī jī (dòngyuán)
نيروهای انتظامی جمهوری اسلامی ايران

伊朗伊斯兰共和国执法部队

yīlǎng yīsīlán gònghéguó zhífǎ bùduì
پلیس دیپلماتیک ایران

伊朗外交警察

yīlǎng wàijiāojǐngchá
پليس سايبری ايران

伊朗网络警察

yīlǎng wǎngluò jǐngchá
پليس بين المللی ايران

伊朗国际警察

yīlǎng guójì jǐngchá
پليس مرزی ايران

伊朗边防警察

yīlǎng biānfáng jǐngchá
پليس مهاجرت و گذرنامه ايرانی

伊朗移民和护照警察局

yīlǎng yímín hé hùzhào jǐngchá jú
پليس راهنمايی و رانندگی ايران

伊朗交警

yīlǎng jiāo jǐng
پليس ايران

伊朗公安警察

yīlǎng gōng’ān jǐngchá
پليس پيشگيری ايران

伊朗预防警察

yīlǎng yùfáng jǐngchá
پليس مواد مخدر ايران

伊朗禁毒警察

yīlǎng jìndú jǐngchá
اداره تحقيقات جنايی پليس ايران

伊朗警察刑侦部门

yīlǎng jǐngchá xíngzhēn bùmén
سازمان نظام وظیفه عمومی ایران

伊朗公共征兵组织

yīlǎng gōnggòng zhēngbīng zǔzhī
تیم SWAT ایران

伊朗特警队

yīlǎng tèjǐng duì
رتبه نظامی

军衔

Jūnxián
ژنرال – دریادار

上将

shàng jiàng
سپهبد

中将

zhōng jiàng
سرلشکر

少将

shàojiàng
سرتيپ

大校

dàxiào
سرهنگ تمام

上校

shàngxiào
error: