ضرب المثل فارسی به چینی

1) آب از آب تکان نمی خورد

水面儿纹丝不动
(比喻万籁俱寂)

Shuǐmiàn er wénsībùdòng
(bǐyù wànlài jù jì)

2) آب از دستش نمی چکد

水不会从她的手上漏掉
(比喻某人十分吝啬)

Shuǐ bù huì cóng tā de shǒu shàng lòu diào (bǐyù mǒu rén shífēn lìnsè)

3) آب از سرش گذشته است

大水没过了他的头顶
(比喻某人的事业彻底完蛋)

Dà shuǐméiguòle tā de tóudǐng.
(Bǐyù mǒu rén de shìyè chèdǐ wándàn)

4) آب پاکی به دست کسی ریختن

向某人泼冷水(比喻断然拒绝人的要求或给某人令人失望的回答)

Xiàng mǒu rén pōlěngshuǐ
(bǐyù duànrán jùjué rén de yāoqiú huò gěi mǒu rén lìng rén shīwàng de huídá)

5) آب خوش از گلویش پایین نرفت

他从未喝到过甜水
(比喻某人从未过个好日子)

Tā cóng wèi hē dàoguò tiánshuǐ
(bǐyù mǒu rén cóng wèiguò gè hǎo rìzi)
6) آب در کوزه ما تشنه لبان می گردیم یار در خانه و گرد جهان می گردیم

水罐里有水,而我们仍口干唇裂地在寻找清水。
(比喻幸福就在身边 ,我们却一无所知;舍近求远)

Shuǐ guàn li yǒu shuǐ, ér wǒmen réng kǒu gān chúnliè de zài xúnzhǎo qīngshuǐ
(bǐyù xìngfú jiù zài shēnbiān, wǒmen què yī wú suǒ zhī; shějìnqiúyuǎn)

7) آب در هاون سائیدن

臼里捣水,白费功夫

Jiù lǐ dǎo shuǐ, báifèi gōngfū

8) آب را گل آلود می کند ماهی بگیرد

他混水摸鱼

Tā húnshuǐmōyú

9) آب راه خودش را باز می کند

水顺流而下 。
(比喻温顺者常活在人们心 中〉

Shuǐ shùn liú ér xià.
(Bǐyù wēnshùn zhě cháng huó zài rénmen xīnzhōng〉

10) آب رفته به جوی برنمی گردد

覆水难收 。
(比喻事已成事,无可挽回)

Fù shuǐ nán shōu.
(Bǐyù shì yǐ chéngshì, wú kě wǎnhuí)

11) یک گوشش در است، یک گوشش دروازه.

(از این گوش میگیره از اون گوش در میکنه.)

一只耳朵进,一只耳朵出。

(比喻听而不闻)

Yī zhǐ ěrduǒ jìn, yī zhǐ ěrduǒ chū.
(Bǐyù tīng’érbùwén)

12) آب روشنایی است

水代表光晓 。
(此谚语的意思是 g 当水罐落地,水溅满一地时,人们常把它看成是 吉祥的象征)

Shuǐ dàibiǎo guāng xiǎo.
(Cǐ yànyǔ de yìsi shì g dāng shuǐ guàn luòdì, shuǐ jiàn mǎn yī dì shí, rénmen cháng bǎ tā kàn chéng shì jíxiáng de xiàngzhēng)

13) آب زیر کاه

稻草下的水
(喻指阴险狡猾的人)

Dàocǎo xià de shuǐ
(yù zhǐ yīnxiǎn jiǎohuá de rén)

14) آب که سر بالا می رود قورباغه (شعر) ابوعطا می خواند.

溪水倒流,蛤蟆吟诗 。
(比喻不学无术者侈 谈高深的学问)

Xīshuǐ dàoliú, hámá yín shī.
(Bǐyù bù xué wú shù zhě chǐtán gāoshēn de xuéwèn)

15) آبشان در یک جو نمی رود.

他们的水不在同一条河道里淌流
(比喻 他们彼此合不来)

Tāmen de shuǐ bùzài tóng yītiáo hédào lǐ tǎng liú.
(Bǐyù tāmen bǐcǐ hébulái)

16) آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

大水没过顶,还管得着水深水浅

17) آب نطلبیده مراد است

有人主动为你供水是个吉兆

18) آب ندیده و الا شناگر قابلی است

若有河水在,游泳准成家 。
(有时比喻某人因条件限制无法施展自己的才能或暴露 自己险恶的用心)

19) آب ها از آسیاب افتاد

水流过了磨房。
(比喻喧闹声过后一切恢 复平势)

20) آبی از فلان گرم نمی شود

水靠他是热不起来的 。
(比喻别指堕某人 做任何事情)

Shuǐ kào tā shì rè bù qǐlái de.
(Bǐyù bié zhǐ duò mǒu rén zuò rènhé shìqíng)

دیکشنری ضرب المثل های فارسی به چینی و اصطلاحات چینی به فارسی
error: