چارت درسی رشته زبان چینی دوره کارشناسی

در این پست تنها جدول و چارت دروس اختصاصی زبان چینی آورده شده است. بدیهی است که دروس عمومی مثل دیگر رشته ها است.

جدول برنامه درسی نیمسالی رشته_ زبان چینی - کارشناسی
error: